به ویب سایت ریاست امنیت سیستم های معلوماتی خوش آمدید

ریاست امنیت سیستم های معلوماتی در سال 2009 در چوکات معینیت تکنالوژی معلوماتی ایجاد گردید .

    هدف

      هدف این ریاست ایجاد و حصول یک فضای سایبری مصئون ، امن و قابل اطمینان حکومت ، تجارت ها و شهروندان افغانستان میباشد .

    ماموریت

      حفاظت و مطمئن بودن از معلومات و امنیت زیربنا های تکنالوژی معلوماتی در فضای سایبری افغانستان ، بهبود ظرفیت ها جهت جلوگیری و پاسخ به تهدیدات سایبری ، حفاظت اطفال و جوانان افغانستان در فضای سایبری ، کاهش خطر آسیب پذیری ، وارد شدن خساره از ناحیه تهدیدات و حوادث سایبری از طریق یک سلسله ساختار ها ، پالیسی ها ، طرزالعمل ها ، مردم ، تکنالوژی و پروسه های اداری معیاری و نهادی .